Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje první výzvy z IROP 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje první výzvy z IROP 2021-2027, specifického cíle (SC) 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost.

Předpokládaný termín vyhlášení prvního balíku je konec srpna/začátek září 2022. V rámci tohoto SC jsou prozatím nastavována pravděpodobná pravidla: 

Kybernetická bezpečnost

Financovány budou výhradně technická opatření podle hlavy II, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“).

 Bude možné financovat jak majetek, tak pořízení služby, ale služby vždy jen po dobu realizace projektu, jakékoliv náklady na takovou službu po skončení realizace projektu si musí platit příjemce po celou dobu udržitelnosti (5 let), není tedy možné si např. takovou službu předplatit na jakoukoliv dobu po skončení realizace projektu.

Centralizovaná technická opatření jsou samozřejmě možná.

Školení/vzdělávání, penetrační testy/pishing kampaň, implementace bezpečnostních politik budou nepřímé výdaje (uplatnitelná v 7% paušálu z přímých výdajů)

Na co lze žádat dotaci:

Hlavní aktivity projektu (min. 85% způsobilých/přímých výdajů)

 • pořízení majetku (HW / SW – DHM, DNHM – vč. implementace, zaškolení obsluhy, testovacího provozu a provozní dokumentace a nebytné výdaje na přizpůsobení či konfiguraci stávajících systémů z důvodu kompatibility)
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření,
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systému (zejména stavební úpravy serverovny a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce)

Vedlejší aktivity projektu (max. 7% paušálu z přímých výdajů)

 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu:
  • výdaje na zpracování studie proveditelnosti,
  • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
  • výdaje na bezpečnostní audit a penetrační testy,
  • odborné konzultace a dozor při implementaci,
  • výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
  • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
  • projektová dokumentace pro stavební úpravy,
  • náklady na administraci výběrového řízení.
 • Povinná publicita (v souladu se stanovenými pravidly).

Jaká je výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 2 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 300 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí),
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí)

Podporované aktivity:

 • fyzická bezpečnost,
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů,
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
 • aplikační bezpečnost,
 • kryptografické prostředky,
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a

bezpečnost průmyslových a řídicích systémů

eGovernment – Zlepšení výkonu veřejné správy

Rozšíření a urychlení služeb elektronické veřejné správy.

85% způsobilých výdajů

Jaká je výše dotace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 99 000 000 Kč

Co lze dotovat:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, eJustice, eProcurement, eTourism, elektronizace agend stavebního práva, aj.)
 • Rozšíření propojeného datového fondu (dobudování potřebné infrastruktury, pořizování nových datových sad prostorových a dalších dat)
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.)
 • Vytvoření eGovernment cloud
 • Realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Co je potřeba k žádosti:

 • Souhlasné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu (odbor na Ministerstvu vnitra)

Projekty rovněž budou muset být v souladu s tzv. Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání z IROP (https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D).

Všechny projekty musí být inovativní ve smyslu nových funkcionalit
informačních systémů, které před realizací projektu neexistovaly, což bude vykazováno prostřednictvím indikátoru výsledku. Každý pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém musí mít projektem zavedeny minimálně tři nové funkcionality, čímž bude zajištěna inovativnost všech projektů.

Na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis/ je zprovozněn Konzultační servis IROP pro další případné dotazy k přípravě žádostí.