Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace na zlepšení kvality života v regionech

MSDC vás umí provést úskalím dotačních titulů z Evropských fondů a poskytnout vám konzultace k možnostem programu IROP. MSDC je zřízeno za účelem zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií pro Moravskoslezský kraj a jím založené a zřízené subjekty. Zabýváme se ICT Infrastrukturou, Prostorovými daty, Rozvojem neveřejné sítě a Kyberbezpečností. 

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty v IROP 2021-2027 mohou dobíhat až do roku 2029. IROP má v tomto období vyčleněnu částku přibližně 117,7 miliard Kč z evropských fondů. Jedním z klíčových specifických cílů je oblast IT a jeho: 

eGovernment a kyberbezpečnost 

Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány 

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě. 
 

Celková částka na projekty: 12,4 mld. Kč 

Podporované aktivity 

 • elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eHealth, eJustice, eEducation, eCulture, aj.); 
 • rozšíření propojeného datového fondu – pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury; 
 • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; 
 • elektronická identita – rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v elektronických službách veřejné správy; 
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData; 
 • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb; 
 • eGovernment cloud; 
 • kybernetická bezpečnost; 
 • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; 
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); 
 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy. 

Příklady projektů: 

 • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, např. nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a další; 
 • portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana; 
 • pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury 
 • vybudování státního datového centra, služby na úrovni SW platforem a na úrovni aplikací. 

Konzultační místo IROP: 

https://irop.mmr.cz/cs/kontakty-irop-2021-2027

Ing. Rostislav Mazal – ředitel Odboru Řídícího orgánu IROP 

e-mail: irop@mmr.cz  

telefon – sekretariát: 224 861 221 

Konzultační servis Centra pro regionální rozvoj České republiky:  

Ing. Michaela Strnadová – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení kontroly 

e-mail: michaela.strnadova@mmr.cz 

Další důležité informace, které by měli žadatelé vědět: 

Plánované výzvy IROP 2021-2027 oblasti IT 

Řídicí orgán IROP zveřejňuje plánované výzvy pro období 2021-2027 s orientačním datem vyhlášení výzvy. Všechny tyto uvedené výzvy budou vyhlášeny ve 14 hod. příslušného dne. 

78. výzva IROP – eHealth – SC 1.1 (MRR) 

Orientační datum vyhlášení po posunu výzvy: duben 2023  

Důvodem posunu plánovaného vyhlášení z měsíce března je probíhající diskuse s partnery, tj. zejména s Ministerstvem zdravotnictví, k nastavení odpovídajících parametrů a procesů pro dosažení efektivního zacílení podpory. 

45. výzva IROP – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MRR) 

Orientační datum vyhlášení výzvy: červen 2023 / příjem žádostí – duben 2024   

Kontaktní osoba Moravskoslezského datového centra (MSDC): 

Ing. Milan Kolder – projektový manažer 

e-mail: milan.kolder@msdc.cz 

telefon: 603 112 506