NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR jsou vyhlášeny výzvy v pilíři Digitální transformace:

 • Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče, č. 22
 • Kybernetická bezpečnost – kraje, č. 40
 • Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví, č. 43

Výzva č. 22, Kybernetická bezpečnost – subjektů zdravotní péče je vyhlášena 14. 11. 2023 s tím, že alokace výzvy celkem: 1 500 mil. Kč bez DPH

Na jeden projekt je stanovena minimální výše celkových způsobilých výdajů ve výši 5 mil. Kč bez DPH a maximální výše celkových způsobilých výdajů ve výši 50 mil. Kč bez DPH.

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt):

− subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • zřizovatelé a zakladatelé výše uvedených poskytovatelů (kraje, obce)
 • oprávněným žadatelem nemůže být žadatel, který je definován jako oprávněný žadatel ve výzvě č. 25 NPO – Kybernetická bezpečnost
 • oprávněným žadatelem nemůže být žadatel, který realizuje projekt schválený v rámci výzev IROP č. 3, 4 a 5 – Kybernetická bezpečnost (tj. tento projekt získal rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Podporovanými aktivitami budou zejména:

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů
 • Návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace
 • Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci
 • Zabezpečení komunikační sítě v rozsahu L2/L3 switche a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X
 • Pořízení a implementace NGFW vč. IPS/IDS
 • Pořízení a implementace Endpoint protection řešení
 • Pořízení a implementace nástroje pro load balancing
 • Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu
 • Pořízení a implementace nástroje pro multifaktorovou autentizaci
 • Pořízení a implementace nástroje pro log management
 • Pořízení a implementace nástroje pro SandBoxing
 • Dodávka a implementace SIEM, služby SOC
 • Dodávka a implementace nástroje z kategorie Advanced Threat Protection
 • Dodávka a implementace nástroje pro řízení přístupů a identit (PIM/PAM, atp.)
 • Pořízení a implementace nástroje pro Mobile/Enterprise device management
 • Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické
  bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, servery bezpečnostních systémů aj.)
 • Pořízení kryptografického systému zajišťujícího ochranu informací mezi datovými
  centry a uživatelskými pracovními stanicemi přenášených po nezabezpečeném
  komunikačním prostředí různých poskytovatelů, který současně zajistí kybernetickou
  bezpečnost provozovaných aplikací

Podpořeny mohou být projekty oprávněných žadatelů, v rámci kterých oprávnění žadatelé
zabezpečují:
KII, VIS nebo ISZS, které sami spravují;
• KII, VIS nebo ISZS, které spravuje oprávněnému žadateli podřízená a jím ovládaná
organizace, která je taktéž oprávněným žadatelem;
• KII, VIS nebo ISZS jiného oprávněného žadatele;
• ostatní IS a KS, které nespadají pod KII/VIS/ISZS, a které oprávněný žadatel sám
spravuje nebo které spravuje oprávněnému žadateli podřízená a jím ovládaná
organizace, která je taktéž oprávněným žadatelem.
Projekt může zahrnovat technická opatření sdílená více KII/VIS/ISZS/IS/KS současně.
U IS a KS musí žadatel tyto systémy definovat a jednoznačně je určit.

Výzva č. 40, Kybernetická bezpečnost – kraje je vyhlášena 14. 11. 2023 s alokací 600 mil. Kč a stanovením minimální výše celkových způsobilých výdajů ve výši 5 mil. Kč bez DPH a maximální výše celkových způsobilých výdajů ve výši 50 mil. Kč bez DPH.

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt):

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, které splňují pravidla veřejné podpory
 • oprávněným žadatelem nemůže být žadatel, který je definován jako oprávněný žadatel ve výzvě č. 43: Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče
 • oprávněným žadatelem nemůže být žadatel, který realizuje projekt schválený v rámci výzev IROP č. 3, 4 a 5 – Kybernetická bezpečnost (tj. tento projekt získal rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Podporované aktivity a oprávnění žadatelé zabezpečující KII, VIS nebo ISZS jsou totožné s výzvou Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče.

Výzva č. 43, Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví byla vyhlášena 6. 11. 2023 s alokací 822,31 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč bez DPH.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: je stanovena maximální výší celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotních služeb / jednoho poskytovatele zdravotnických záchranných služeb. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotních služeb – urgentní příjem typu I a II, centrum vysoce specializované péče, poskytovatel následné lůžkové péče v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie – činí 28 mil. Kč bez DPH / poskytovatel akutní lůžkové péče – činí 7,5 mil. Kč bez DPH. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotnických záchranných služeb činí 5 mil. Kč bez DPH. Jeden předložený projekt může být předložen pro více poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatele zdravotnických záchranných služeb (max. výše způsobilých výdajů takového projektu je dána součinem počtu poskytovatelů, pro které je žádost předkládána a limitem způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele) jejich zřizovatelem nebo zakladatelem.

Oprávnění žadatelé jsou specifikováni v rámci výzvy a jde o poskytovatele zdravotních služeb, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a zřizovatelé a zakladatelé poskytovatelů (kraje, obce, specifická ministerstva).

https://www.planobnovycr.cz/
https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx

V případě možnosti konzultace prostřednictvím MSDC:

Ing. Milan Kolder – projektový manažer
e-mail: milan.kolder@msdc.cz
tel.: 603 112 506