Prostorová data

Organizace se podílí na realizaci projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“

V rámci stávajícího projektu DTM MSK v rámci OPPIK (Operační program průmysl a inovace pro konkurenceschopnost) zajišťuje MSDC konzultační podporu a podílí se na přípravě a realizaci veřejných zakázek pro splnění legislativní povinnosti MSK definované zákonem 200/1994 Sb. ve znění účinném od 1.7.2023.

V oblasti správy a editace DTM MSK bude prostřednictvím příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum zajišťována průběžná aktualizace obsahu DTM MSK s využitím informačního systému, který Moravskoslezský kraj pro účel správy DTM MSK pořídí.

Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací

MSDC spolupracuje na realizaci projektu GDI a DMK MSK, kde společně se Správou silnic MSK a Krajským úřadem zajišťuje nasazení a provoz nového informačního systému.

V provozní fázi od listopadu 2022 bude pak zajišťovat údržbu datového obsahy Digitální mapy komunikací a její návaznost na DTM MSK v části dopravní infrastruktury v majetku MSK.