Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje “Moravskoslezské datové centrum” (dále MSDC) se podílí na realizaci projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ (dále DTM MSK), a tím přispívá ke splnění legislativní povinnosti, která byla krajskému úřadu uložena novelou zeměměřičského zákona č. 47/2020 Sb.

V oblasti správy a editace DTM MSK je prostřednictvím MSDC zajišťováno prvotní naplnění databáze daty, která byla pořízena v rámci projektu OP PIK. Současně bude MSDC zajišťovat průběžnou aktualizaci datového obsahu DTM MSK s využitím informačního systému, který Moravskoslezský kraj pro účel správy DTM MSK pořídil.

  • Organizace bude plnit roli editora dat ve dvou úrovních
    Editor dat „základní prostorové situace” (dále ZPS) – plnění povinnosti, která byla svěřena krajským úřadům v územní působnosti jednotlivých krajů.
  • Editor dat „dopravní a technické infrastruktury” (dále DTI) – ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále KÚ MSK) ve spolupráci s MSDC předpokládá spuštění pilotního provozu DTM MSK od 1. 1. 2024 a to v souladu s harmonogramem schváleným jednotlivými kraji a dalšími partnery projektu (ČÚZK, ŘSD a SŽ a další). V průběhu pilotního provozu budou ověřovány jednotlivé funkcionality a scénáře, tak aby bylo možno spustit ostrý provoz DTM MSK od 1. 7. 2024.

Podrobné informace o problematice digitální technické mapy jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.

Co je digitální technická mapa?
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

V případě nejasností k výše uvedenému textu se neváhejte obrátit na tým prostorových dat Moravskoslezského datové centra.

Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací MSK (GDI a DMK MSK)

MSDC aktivně spolupracovalo na realizaci projektu GDI (Geoportál dopravní infrastruktury) a DMK (Digitální mapa komunikací) MSK, společně se Správou silnic Moravskoslezského kraje (SS MSK) a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Výsledkem projektu je funkční informační systém, který primárně slouží SS MSK efektivně spravovat svěřený majetek Moravskoslezského kraje – silnice 2. a 3. třídy.

V provozní fázi se MSDC podílí na správě a údržbě datového skladu DMK MSK. Dále bude MSDC zajišťovat provázanost DMK MSK a DTM MSK.