Interreg Europe – termín 3. výzvy

výzva bude vyhlášena dne 20.3. 2024 v rámci výročního fóra programu, které proběhne v belgických Antverpách. Projektové žádosti je možno předkládat od 5. 4. až do 7. 6. 2024, což je termín, do kdy je třeba předložit projektové žádosti prostřednictvím monitorovacího systému programu.

Zaměření programu ve zkratce:

Program Interreg Europe umožňuje spolupráci partnerů ze všech 27 států EU, Švýcarska, Norska, Albánie, Sev. Makedonie, Černé Hory, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska a Ukrajiny. Cílem programu je zlepšit realizaci politik regionálního rozvoje (od oblasti inovací, technologií a podpoře malých a středních podniků, ochrana životního prostředí, doprava, sociální problematiky až po oblast kulturního dědictví), prostřednictvím výměny, sdílení a přenosu zkušeností a dobrých praxí mezi partnery. Program podporuje měkké projekty, které umožňují v odůvodněných případech realizovat i pilotní aktivity (omezené investice). Nejedná se tedy o výzkumný ani investiční program Výzva bude otevřena pro všechny tematické oblasti kohezní politiky a umožní financovat projekty.

Tematické zaměření programu:

Jediná priorita programu: Lepší správní/institucionální spolupráce

Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

80% alokace programu je určena na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

 • Posilování výzkumných a inovačních kapacit a pokročilých technologií
 • Digitalizace
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

 • Energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů
 • Rozvoj inteligentních energetických systémů
 • Prevence rizik a přizpůsobení se změně klimatu
 • Udržitelné nakládání s vodou
 • Oběhové hospodářství
 • Ochrana biodiverzity
 • Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

 • Rozvoj sociální ekonomiky a inkluze trhů práce
 • Odolnost systémů zdravotní péče
 • Udržitelný cestovní ruch a kultura

20% alokace programu na tyto tematické oblasti:

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

 • Rozvoj inteligentní a intermodální sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility včetně napojení na sítě TEN-T

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

 • inkluzivní, moderní a odolné vzdělávání
 • Podpora začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně migrantů

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

 • podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech
 • podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Podporované aktivity: 

Projekty
Jedná se o „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení, kterých se musí účastni partneři, alespoň ze 3 států (v průměru 8 a více).

Typické projektové aktivity

Konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice.

Způsobilí partneři

 • Veřejné orgány (obce, města, kraje, ministerstva + jejich příspěvkové organizace)
 • Veřejnoprávní subjekty
 • Soukromé neziskové subjekty

Pomoc při hledání partnerů

Národní kontaktní místo, https://www.interregeurope.eu/community/organisations

Délka projektu a financování

 • Typický projekt trvá 4 roky.
 • Spolufinancování pro veřejné a veřejnoprávní subjekty 80 % z programu.
 • Spolufinancování pro soukromé neziskové subjekty 70 % z programu.
 • Národní spolufinancování v ČR až 10 % ze státního rozpočtu.


Platformy
Jedná se o nástroj, který napomáhá sdílení dobré praxe, sdílení dobrých zkušeností a kapitalizaci výsledků pro subjekty zapojené do realizace politik regionálního rozvoje. Platformy poskytují aktuální informace z různých tematických oblastí pro politická rozhodnutí a poskytují podporu pro jejich následnou implementaci.

Řídící orgán: Regionální rada regionu Hauts de France (Francie) se sídlem v Lille

Národní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 115 15 Praha 1 (pracoviště Vihohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 – Vinohrady)

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Lukeš (vedoucí oddělení) Národní kontaktní místo
Mobil: +420 731 628 149
Email: nadnarodni@mmr.gov.cz
Web: www.interregeurope.eu

Alokace: 379, 5 mil. EUR
Fond: EFRR

Kontaktní informace: Ing. Milan Kolder
Mobil: 603 112 506
Email: milan.kolder@msdc.cz
Web: www.msdc.cz
Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava

Online info seminář se uskuteční dne 6. 3. 2024 od 10:00 do cca 12:00hod.

Zájemci se mohou registrovat do 4. 3. 2024 https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-europe-(2021-2027)/novinky/3-vyzva-programu-interreg-europe-%E2%80%93-informacni-seminar