Informace o zpracování osobních údajů

Název Organizace: Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
IČO: 06839517
se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava
(dále jen „správce“)

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Moravskoslezskému datovému centru uloženo zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů v Moravskoslezském datovém centru nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
 6. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v Muzeu v Bruntále jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Moravskoslezskému datovému centru poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Účel zpracování 

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají 

Kategorie příjemců 

Doba uchování 

Mzdová evidence zaměstnanců 

kategorie subjektů 1: zaměstnanci; druh zpracovávaných osobních údajů 1: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd; 

kategorie subjektů 2: rodinní příslušníci – manžel/registrovaný partner, děti; 
druh zpracovávaných osobních údajů 2: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště 

kontrolní orgány; externí firma zajišťující mzdovou agendu 

5/10/50 let podle druhu agendy 

Personální evidence zaměstnanců 

kategorie subjektů: zaměstnanci; 
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání, praxe, další údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru 

kontrolní orgány; vzdělávací instituce (v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce) 

50 let po ukončení pracovního poměru 

Zpracování životopisu uchazeče o zaměstnání 

kategorie subjektů: zájemci o zaměstnání; 
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání, praxe, další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení 

nejsou 

po dobu trvání výběrového řízení 

Likvidace pojistných událostí, úrazy 

kategorie subjektů: zaměstnanci; 
druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, série a číslo řidičského průkazu, pracovní zařazení, výše a druh nákladů uplatňovaných k náhradě, zdravotní stav 

Pojišťovny, lékař poskytující lékařskou péči 

5 let po uzavření příslušného spisu, 10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP 

Zabezpečování povinností zaměstnavatele v souvislosti se školením BOZP a PO 

kategorie subjektů: zaměstnanci; druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjemní, titul, RČ, bydliště 

kontrolní orgány; externí firma zajišťující BOZP a PO 

10 let dokumentace k plnění povinností v rámci BOZP