Činnosti pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je zajišťovat zejména:

 • jednání jménem zřizovatele v rámci řízení s orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí, správci komunikací, účastníky řízení a dalšími subjekty ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů s cílem zajištění příslušných povolení na umístění a realizaci staveb optických rozvodů, bezdrátových pojítek a dalších nezbytných částí krajské datové sítě,
 • výkon procesních práv a povinností účastníka správních řízení a vydávání stanovisek za vlastníka nemovitostí včetně uplatnění námitek ve věcech, kdy je dotčen nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření,
 • plánování rozvoje a investic krajské datové sítě,
 • zajištění provozu, správy a údržby pasivních i aktivních částí sítě a telekomunikačních služeb,
 • poskytování služeb komunikací dalším subjektům, zejména ostatním příspěvkovým organizacím kraje,
 • zajištění dostupnosti služeb dle dohodnutých SLA (Service-level agreement),
 • zpracování, příprava a realizace všech částí projektů vysokorychlostních datových sítí,
 • zpracování, příprava a realizace projektů veřejných bezdrátových sítí,
 • sledování aktuálních možností využití dotačních titulů a jednání s poskytovateli dotace,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro Moravskoslezský kraj a jím zřízené příspěvkové organizace,
 • činnost projektového řízení ICT projektů Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací,
 • příprava a realizace projektů směřujících k úsporám a optimalizaci při zajištění dopravní obslužnosti regionu,
 • příprava koncepce správy datové infrastruktury bezpečnosti, včetně výkonu bezpečnostních rolí delegovaných legislativně v procesu zajištění aktivní kybernetické bezpečnosti pro Moravskoslezský kraj a jím založené a zřízené subjekty,
 • spolupráci při realizaci projektů prostorových informací, včetně následného zajištění provozu vybraných projektů (např. Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje),
 • poradenství a realizaci projektů v oblasti internetu věcí,
 • poradenství a spolupráci v oblasti otevřených dat.