Digitálně technická mapa (DTM) MSK

Moravskoslezské datové centrum intenzivně spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, oddělením GIS a řízení změn na zajištění zákonné povinnosti vést Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje.
Projekt Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). Kraj dostane dotaci ve výši 85 %, zbylých 15 % bude financovat ze svého vlastního rozpočtu.
MSDC zajišťuje správu a údržbu datového skladu DTM MSK. V současnosti editoři dat provádějí intenzivní testování importů dat do produkčního prostředí Informačního systému digitální technické mapy Moravskoslezského kraje (IS DTM – K6 (multitenatní řešení šesti krajů)). Cílem testování je najít a opravit chyby ve stávajících datových balíčcích ale také v samotném importním nástroji, který je v současné době značně nestabilní. I z toho důvodu se zatím povedlo naimportovat pouze pár datových balíčků. Data ZPS jsou v první fázi zaváděna v testovacím režimu, při kterém jsou jednotlivé soubory segmentovaných dat JVF DTM kontrolovány a následně opravovány. Opravené a validní soubory dat JVF DTM, které nevykazují chyby, jsou nahrány v odpovídajících finálních datových skladech do referenční databáze. Nicméně tyto provedené importy budou v termínech definovaných v prováděcích dokumentacích kompletně promazány před spuštěním finálního importu ostrých dat. Na výsledek těchto importů se lze podívat přes „Mapového klienta pro veřejnost“.

Příklad vizualizace dat z nového mapovaní (vlevo) a konsolidovaných (vpravo) dat:  

Dodavatel IS DTM svolává každý čtvrtek jednání aplikačního (případně konsolidačního) týmu, kterého se zástupci MSDC aktivně účastní a ladí s dodavateli postupy, případně vznášejí podněty a připomínky k samotné realizaci. Nedílnou součástí díla IS DTM je odpovídající proškolení pro administrátory, testery a uživatele. Školení bude probíhat online ale i prezenčně.
Současně Koordinační rada správců DMVS/DTM schválila dokument “Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů”, ve kterém se Moravskoslezský kraj zavázal spustit testovací provoz IS DTM 1. 7. 2023 (dle možností jednotlivých krajů). Termín zahájení pilotního provozu byl stanoven na 1. 1. 2024.
V průběhu dubna 2023 lze ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu očekávat vypsání dotační výzvy tzv. DTM II. Výzva bude zaměřena na další mapování ZPS, případně dopravní a technické infrastruktury.

GIS Setkání uživatelů 2023 v Jihlavě

Zástupce MSDC se na konci března spolu s kolegy z KÚ MSK zúčastnil Setkání GIS uživatelů 2023, které se každoročně organizuje Krajský úřad Vysočina ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy. Letošní setkání nabídlo zajímavý program, mimo jiné byla diskutována problematika 3D a BIM, DTM, dronů, územního plánování a mnoho dalšího. Středeční program naplnili zástupci společnosti ArcDATA Praha s příspěvky pro běžné uživatele i administrátory.