Výzvy Mezinárodního visegradského fondu

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4 – ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Podpora projektů spolupráce v těchto schématech:
Visegrad grants: účastníci projektu musí být min ze 3 různých zemí V4 (3xV4; ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), případně 2 organizace ze dvou sousedících zemí (projekty probíhají 40 km od hranice).
Visegrad+ Grants: 3xV4 a min 1 organizace ze zemí západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora) nebo ze zemí Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie
Strategic grants: účastníci projektu musí být ze všech 4 zemí V4.

Projekty Visegrad a Visegrad+ musí být směřovány do jedné ze 7 tematických oblastí:

 1. Culture and Common Identity
 2. Education and Capacity Building
 3. Innovation, R&D, Entrepreneurship
 4. Democratic Values and the Media
 5. Public Policy and Institutional Partnership
 6. Regional Development, Environment and Tourism
 7. Social Development.

Projekty Strategic grants mají vlastní strategické priority (Research, development and innovation; digitalisation; Post-COVID Recovery; Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad region).

Podpora až 100 % (ale spolufinancování vítáno). Nutné předfinancování grantu, proplacení nákladů až po odevzdání průběžných a závěrečné zprávy.

Režie 15 %, tedy méně než je obvyklé, nutno vysvětlit v ISEP při podání návrhu.

Maximální doba řešení projektů je 18 měsíců (Strategic grants 12-36 měsíců) a výše rozpočtu není omezena (obvykle se rozpočty projektů pohybují v rozmezí cca 8 000 až 40 000 EUR).

Mapa dotovaných projektů,

Programy Mezinárodního visegradského fondu

Visegradské granty/Visegrad grants

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně 2 organizací ze 2 sousedních zemí V4 může také získat podporu, pokud projekty probíhají v okruhu 40 km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijní náklady. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činila cca 20 000 EUR.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100 % rozpočtu projektu, maximálně 15 % z požadované částky jde na režijní náklady. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činí cca 20.000 EUR
 • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty/Strategic grants

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40.000 EUR)
 • Granty pokrývají až 100 % rozpočtu projektu s 15 % z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Konzultovat svůj návrh projektu se zaměstnanci Fondu je možné prostřednictvím e-mailu, telefonu, Skype nebo osobního setkání. Konzultace mohou proběhnout kdykoliv, nejpozději však 14 dní před daným termínem pro podání žádosti.

Po termínu a před vyhlášením výsledků nejsou povoleny žádné další konzultace ohledně žádostí podaných k dané výzvě. 

Termíny 

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 středoevropského času v daný den.

Kontakt International Visegrad Fund: Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02, Bratislava
Kateřina Šrámková

Project Manager
e-mail: sramkova@visegradfund.org
tel.: +421 259 203 803  

Kontaktní osoba za Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace:
Ing. Milan Kolder

projektový manažer
e-mail: milan.kolder@msdc.cz
tel.: +420 603 112 506

Příklady úspěšných projektů:
Scratch Match: Regionální soutěž pro dívky; Grantový program/Visegrádské granty

Mládežnické a IT organizace V4 navrhují soutěž v programování, aby zatraktivnily technologie pro mladé dívky v regionu Visegrádu.
Země V4 zažívají podobné výzvy z hlediska pohlaví a technologií. Ve školách chybí technické vzdělání, což snižuje šance dívek uspět ve světě technologií.
Inspirací dívek k účasti ve Scratch Match a týmové soutěži chtěl projekt povzbudit mladé dívky a ženy, aby si vyzkoušely samy sebe v technické oblasti a zjistily, jaké kariérní příležitosti by mohly mít v budoucnosti tohoto vzrušujícího světa.
Genderová rovnost a rovnováha v technologickém sektoru, ke kterému projekt přispívá, stejně výrazně zlepšuje i vyhlídky regionu V4 v mezinárodní konkurenci o pracovní místa, kapitál a talenty v rostoucí technologické ekonomice.
Místo: Budapešť, Maďarsko
Oblast: Vzdělávání a budování kapacit
Celkový rozpočet: 48 130 €; Grant 15 000 €
Zúčastněné země: Maďarsko · Polsko · Slovensko · Česko

http://skool.org.hu/en/ 

Akademie dovedností; Grantový program/ Granty Visegrádu+
Vybudováním online platformy zlepšuje Skills Academy přístup ke školením pro studenty na Ukrajině.
S podporou Visegrad+ Grants v letech 2015 a 2016 nabídla Skills Academy bezplatné kurzy studentům, podnikatelům, zástupcům nevládních organizací a místním úřadům a poskytla fórum na podporu přenosu znalostí o tématech od sociálního podnikání a IT startupů až po přednášky související s občanskou angažovanost, lidská práva a demokracie. Kurzů se zúčastnilo více než 38 000 účastníků z celé Ukrajiny.
Kromě toho platforma Skills Academy poskytla členům přístup k dalším účastníkům a umožnila tak vytváření sítí a výměnu. Vzhledem k úspěchu projektu je nyní občanská výchova jako téma integrována do ukrajinského školství na střední i vyšší úrovni, což by mohlo mít dlouhodobé dopady na občanskou angažovanost v zemi.
Místo: Kyjev, Ukrajina
Oblast: Vzdělávání a budování kapacit
Online platforma
Celkový rozpočet: 70 066 €; Grant: 63 000 €
Zúčastněné země: Maďarsko · Polsko · Ukrajina · Česko

http://skillsacademy.com.ua/ 

Quantum Technologies in V4
Slovenská akademie věd Bratislava
Rozpočet: 12.000 €; Grant: 12.000 €
Oblast: inovace, regionální rozvoj
Zúčastněné země: Slovensko · Polsko · Česko