Výzva IROP „eHealth č. 78“

Konce října 2023 byla vyhlášena výzva IROPu 2021-2027, č. 78 „eHealth“ pro málo rozvinuté regiony (MRR). Předkládání žádostí o podporu je stanoveno na 28. 11. 2023, 14hod. Alokováno je 401 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Žadateli mohou být:

 • Kraje
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Oprávnění žadatelé jsou specifikováni ve výzvě.

 • Max. výše způsobilých výdajů na 1 poskytovatele zdravotních služeb = 9,5 mil. Kč,
 • Max. výše způsobilých výdajů pro ZZS = 5 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Pořízení nových nebo úprava stávajících informačních systémů nebo jejich částí tak, aby došlo ke zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci;
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli prostřednictví národní či regionální infrastruktury propojené na infrastrukturu národní a evropskou;
 • Implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu;
 • Zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací;
 • Implementace identifikátorů subjektů dle zákona o elektronizaci zdravotnictví.

6. 12. 2023 proběhne online seminář Ministerstva zdravotnictví k „souhlasnému stanovisku MZdr“, které je nutné pro podání žádosti: https://ncez.mzcr.cz/cs/aktuality/pozvanka-k-ucasti-na-seminari-k-oznamenym-vyzvam-78-79-80

Web: https://irop.mmr.cz/cs/

V případě možnosti konzultace prostřednictvím MSDC:

Ing. Milan Kolder – projektový manažer
e-mail: milan.kolder@msdc.cz
tel.: 603 112 506